Zobrazit navigaci

Zápis

Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce 2024/2025


            Zápis k povinné školní docházce se bude konat


v pátek 12. 4. 2024 v době 13:30 – 17:00 hodin.


            Povinný zápis se týká všech dětí narozených v době od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dětí s odkladem povinné školní docházky.


Doporučujeme využít elektronický předzápis na stránkách školy www.zschynov.cz, kde se nachází odkaz na elektronickou přihlášku.

Registrace probíhá od 12. března do 12. dubna 2024.

Na základě vyplněné online přihlášky se vygeneruje žádost, kterou je třeba vytisknout, podepsat a doručit do základní školy v době zápisu.


Zákonný zástupce při zápisu dále doloží:

  • rodný list dítěte
  • platný doklad totožnosti zákonného zástupce, ze kterého je možno ověřit jeho trvalý pobyt (platný občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu)

Pokud budou zákonní zástupci žádat o povolení odkladu povinné školní docházky, přinesou k zápisu souhlasné stanovisko PPP nebo SPC a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa. Je možné žádat i o zařazení do přípravné třídy, ale pouze se souhlasným stanoviskem PPP.


Podmínkou předčasného přijetí dítěte do školy (do 31. 8. 2024 nedovrší 6 let) je souhlasné stanovisko PPP u dítěte narozeného v období září – prosinec, souhlasné stanovisko PPP a odborného lékaře u dítěte narozeného v období leden – červen.


Je nutné, aby se k zápisu dostavili oba rodiče – i v případě, že nežijí ve společné domácnosti. Pokud se k zápisu dostaví pouze jeden, musí mít s sebou písemné prohlášení druhého zákonného zástupce, že souhlasí se zápisem svého dítěte v ZŠ Chýnov, okres Tábor.

           

Zápis dítěte k povinné školní docházce se skládá z části formální a z části motivační. V rámci formální části jsou ověřovány údaje uvedené v žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Motivační část je tvořena komunikací zkušeného pedagoga s budoucími žáky s cílem motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, ověřit úroveň jeho základních znalostí a dovedností (např. držení tužky, znalost barev, poznávání geometrických tvarů, znalost své osoby – jméno, bydliště, rodiče, apod.).

 K žádné činnosti není dítě nuceno.