Zobrazit navigaci

Kariérové poradenství

Vážení rodiče,

prosím o kontrolu, správné vyplnění a včasné odeslání přihlášky na střední školy.

Věnujte velkou pozornost tomu, že již při vyplňování přihlášky stanovuje uchazeč svoji preferenci ve výběru střední školy. Na obou přihláškách musí být uvedeny školy na 1. a na 2. místě  ve stejném pořadí, aby nedošlo ke kolizi v termínech konání přijímacích zkoušek. Budete mít tedy dva stejnopisy. Přesný název školy, obor, kód a případnou nutnost povinné lékařské prohlídky najdete např. v Atlasu školství.

Dalšími náležitostmi přihlášky ke studiu může být již zmíněný lékařský posudek (pokud jej střední škola vyžaduje) či potvrzení o zdravotním zvýhodnění. Součástí přihlášky jsou také doklady související s kritérii, která pro přijímací zkoušky stanovil ředitel dané střední školy, např. Doklady o výsledcích ve vědomostních a odborných soutěžích. Nebo potvrzení o spec. vzdělávacích potřebách“, pokud se to žáka týká.

Přihlášku podejte na střední školu nejpozději 1. března 2023 (rozhoduje razítko podací pošty).

Vyhodnocení přijímacího řízení probíhá zveřejněním výsledků. Písemně jej tedy uchazeči neobdrží. Od tohoto dne běží zájemci lhůta 10 pracovních dnů na odevzdání zápisového lístku. Nepřijatým uchazečům vydává ředitel školy písemné rozhodnutí, proti kterému můžete podat odvolání ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Lze se odvolat až ve chvíli, kdy uchazeč rozhodnutí převezme. Jinak nemůže být platné.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě přijetí žáka ke studiu na základě odvolání. Pouze v tomto případě je možné zápisový lístek vzít zpět z vybrané střední školy a odevzdat ho na druhou střední školu!

V případě dotazů se obraťte na mne. Tel.: 776 188 470

Mgr. Jana Janů

Výchovný poradce