Zobrazit navigaci

Metodik prevence

Mgr. Pavlína Bednářová

 • E-mail: bednarova@zschynov.cz, mob.: 778 309 155
 • konzultační hodiny: dle předchozí dohody
 • Metodik prevence poskytuje spolu s výchovným poradcem poradenské služby.
 • V jakých případech rizikového chování žáků se můžete na školního metodika obrátit?
  • nezdravé vztahy v třídním kolektivu a mezi žáky školy
  • slovní napadání žáků, fyzické a psychické ubližování žáků ve škole
  • krádeže a ničení osobních věcí žáků ve škole
  • experimenty žáků s návykovými látkami
  • projevy rasové a menšinové intolerance
  • záškoláctví
  • problémy spojené s domácím násilím a sexuálním zneužíváním
  • a další problémy, které ovlivňují výchovně-vzdělávací proces žáků

Našim cílem je vytvořit příznivé klima ve škole a přispět tak ke zdravému vývoji Vašich dětí. K tomu je důležitá komunikace a spolupráce nejen s dětmi, ale i s Vámi, rodiči. Proto se na nás obracejte se záležitostmi, které vnímáte jako problematické. Projevy rizikového chování žáků tak budou řešeny hned v zárodku.

 • Náplň práce školního metodika prevence (Vyhláška 72/2005 Sb., MŠMT, Věstník 2005):

1. Metodické a koordinační činnost

 • Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.
 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování žáků, tj. prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.
 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování žáků ( např. preventivní práce s třídními kolektivy).
 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování žáků.
 • Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců (prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů související s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování žáků, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence rizikového chování žáků.
 • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování žáků.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování žáků v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

2. Informační činnosti

 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování žáků, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 • Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
 • Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování žáků.

3. Poradenské činnosti

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd, participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování u žáků ve škole.
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

Dokumenty