Zobrazit navigaci

Přípravná třída

            Je určena dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně těm, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky (viz § 47 zákona 561/2004 Sb. v platném znění).

            O zařazení dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a písemného doporučení školského poradenského zařízení. To k žádosti přiloží zákonný zástupce. Písemnou žádost podává zákonný zástupce na příslušném formuláři. Pokud byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky ředitelem jiné školy, je třeba k žádosti přiložit také kopii rozhodnutí o povolení odkladu. Jestliže zákonný zástupce podá žádost bez potřebných příloh, bude vyzván, aby je doplnil, řízení o přijetí dítěte může být na potřebnou dobu přerušeno.

            Pro ověření totožnosti je třeba předložit také rodný list dítěte (u cizinců případně pas) a platný doklad totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz, pas), ze kterého je možno ověřit trvalý pobyt, v rámci rozhodování o přijetí při velkém počtu uchazečů.

V případě zájmu kontaktujte zástupkyni ředitelky Mgr. Janu Janů 

janu@zschynov.cz, tel.: 778 309 155

Na zástupkyni ředitelky se obracejte rovněž v případě, že máte k přijímání do přípravné třídy či ke vzdělávání v přípravné třídě nějaké dotazy.


Základní informace o vzdělávání v přípravné třídě: 

  • docházka do přípravné třídy je bezplatná
  • přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky
  • hlavním smyslem je připravit děti s odkladem povinné školní docházky k bezproblémovému nástupu do 1. třídy
  • výuka probíhá od 7: 40 do 11: 20 hodin, je nastavena tak, aby byl zajištěn pozvolný přechod od režimu v mateřské školy na volnější režim základní školy
  • děti se neklasifikují, rodiče jsou informováni o úspěších a pokrocích dítěte
  • děti se mohou stravovat ve školní jídelně, po dohodě je možný i pobyt ve školní družině, podmínky úhrady za stravování a školní družinu jsou stejné jako pro žáky základní školy