Zobrazit navigaci

Erasmus+ 2020

ERASMUS + 2020
KA229 – School Exchange Partnership

Registrační číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA229-078414_1

Název projektu: “Water for us – we for water“

Zahájení realizace projektu: 1. 09. 2020

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2023

Národní agentura: Dům zahraniční spolupráce (DZS) centrum pro mezinárodní spolupráci ve vzdělávání

Komunikační jazyk projektu: Angličtina

Partnerské organizace:
 GREECE - 3rd Primary School of Pylaia, Thessaloniki 
 
SLOVAKIA - Základná škola, Pribeta   
 
ROMANIA - Scoala Gimnaziala, Pietroasa
 
ITALY - Scuola Secondaria di I Grado “Alighieri-Pascoli“
               
Cittá di Castello

Voda pro nás - my pro vodu ... Water for us - we for water

Vzhledem k tomu, že svět, ve kterém žijeme, prochází v poslední době významnými změnami, zejména pokud jde o životní prostředí, je cílem našeho projektu upozornit na problémy s vodou. Globalizovaný svět se v určitém ohledu stal velmi zranitelným místem. Voda je velmi dobrým příkladem elementu, který nerespektuje žádné hranice. Projekt Erasmus+ má za úkol naučit žáky pochopit, že „globalizovaný svět“ je místem s „globalizovanými problémy“, které nelze vyřešit v rámci hranic jedné země, ale je nutná mezinárodní spolupráce. Měli bychom našim žákům poskytnout nejen encyklopedické znalosti, ale hlavně dovednosti a kompetence, které jim umožní úspěšně žít v nadcházejícím globalizovaném světě a umět řešit jeho problémy ... a tak začal náš projekt „Voda pro nás - my pro vodu“.

Cíle projektu jsou různé, ale vždy seznamují žáky s vodou z různých pohledů, protože prvním krokem pro schopnost chránit vodu je velmi dobře ji znát.  Nejprve, jak jsme zmínili výše, chceme upozornit na jeden z nejzávažnějších problémů dnešního světa, kterým je životní prostředí a jeho problémy s vodou, s jejím hospodařením a zároveň s jejím znečištěním. Představujeme žákům problémy spojené s vodou a povzbuzujeme je, aby využili své kritické myšlení k hledání některých řešení. Chceme, aby si žáci uvědomili, že mají sílu a schopnost provádět změny pro naši lepší budoucnost. Dalším cílem je ukázat studentům, že komunikace a spolupráce v rámci evropského regionu je nezbytná pro budoucí řešení problémů, a proto jsou potřebné dobré komunikační a jazykové dovednosti nejen pro plnění školních úkolů, ale i pro situace v reálném životě. Světová komunikace se díky internetu velmi změnila. Projekt učí studenty smysluplně využívat nástroje virtuálního světa a umožňuje studentům zdokonalit své dovednosti v oblasti ICT pro lepší prezentaci své práce a komunikaci se zvláštním zaměřením na bezpečné používání internetu.

Do projektu budou zapojeni všichni žáci naší školy, dílčí úkoly budou pokrývat širokou škálu aktivit, budou prostoupeny v mnoha vyučovacích předmětech. Jejich paleta je velmi široká - některé aktivity ukazují sílu ukrytou ve vodním živlu, jiné seznamují s příznivým vlivem přítomnosti vody v našem prostředí, naopak další představují vodu jako přirozené prostředí pro zvířata apod. Zapojíme se do Mezinárodního dne vody a Mezinárodního dne oceánů. Písemné výstupy a online komunikace s partnerskými školami budou probíhat na hodinách angličtiny, což povede ke zlepšení jazykových znalostí studentů.

Mobility, výměnné zahraniční pobyty, jsou uskutečněny v každé partnerské zemi. Aktivity jsou vždy vedeny hostitelem a zaměřené na cíle celého projektu. Každá země představí svůj region a ukáže specifickými aspekty typické pro danou zemi v oblasti vodohospodářství. Výměna pomůže žákům uvědomit si a pochopit rozdíly mezi jednotlivými oblastmi, ale také to, co mají regiony společné, včetně přesahu globálního dopadu a tímto upevnit celoživotní postoj žáka k vodě.

Následující odkaz vám představí náš mezinárodní projekt Erasmus+ v celém rozsahu, tak jak probíhal od svého počátku v září 2020 až do srpna 2023. Najdete zde plno zajímavých prací žáků ZŠ Chýnov a nahlédnete do partnerských škol Itálie, Řecka, Slovenska a Rumunska tak, jak je mohli objevit naši studenti během týdenních mobilit našeho projektu. Komentáře jsou v angličtině, neboť ta byla zvolena jako jednací jazyk celého projektu. 

The following link will introduce  our international Erasmus+ project to you. The timeline format presents the project from its beginning in September 2020 to August 2023. You will find a lot of interesting work by Chýnov Primary School pupils and a glimpse of our partner schools in Italy, Greece, Slovakia and Romania, through the eyes of our students how they could discover them during the week-long mobilities of our project. The comments are in English, as it is the language of the project.

"Water fo us - we for water"