Zobrazit navigaci

Erasmus+ 2020

ERASMUS + 2020
KA229 – School Exchange Partnership

Registrační číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA229-078414_1

Název projektu: “Water for us – we for water“

Zahájení realizace projektu: 1. 09. 2020

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2023

Národní agentura: Dům zahraniční spolupráce (DZS) centrum pro mezinárodní spolupráci ve vzdělávání

Komunikační jazyk projektu: Angličtina

Partnerské organizace:
 GREECE - 3rd Primary School of Pylaia, Thessaloniki 
 
SLOVAKIA - Základná škola, Pribeta   
 
ROMANIA - Scoala Gimnaziala, Pietroasa
 
ITALY - Scuola Secondaria di I Grado “Alighieri-Pascoli“
               
Cittá di Castello

Voda pro nás - my pro vodu ... Water for us - we for water

Vzhledem k tomu, že svět, ve kterém žijeme, prochází v poslední době významnými změnami, zejména pokud jde o životní prostředí, je cílem našeho projektu upozornit na problémy s vodou. Globalizovaný svět se v určitém ohledu stal velmi zranitelným místem. Voda je velmi dobrým příkladem elementu, který nerespektuje žádné hranice. Projekt Erasmus+ má za úkol naučit žáky pochopit, že „globalizovaný svět“ je místem s „globalizovanými problémy“, které nelze vyřešit v rámci hranic jedné země, ale je nutná mezinárodní spolupráce. Měli bychom našim žákům poskytnout nejen encyklopedické znalosti, ale hlavně dovednosti a kompetence, které jim umožní úspěšně žít v nadcházejícím globalizovaném světě a umět řešit jeho problémy ... a tak začal náš projekt „Voda pro nás - my pro vodu“.

Cíle projektu jsou různé, ale vždy seznamují žáky s vodou z různých pohledů, protože prvním krokem pro schopnost chránit vodu je velmi dobře ji znát.  Nejprve, jak jsme zmínili výše, chceme upozornit na jeden z nejzávažnějších problémů dnešního světa, kterým je životní prostředí a jeho problémy s vodou, s jejím hospodařením a zároveň s jejím znečištěním. Představujeme žákům problémy spojené s vodou a povzbuzujeme je, aby využili své kritické myšlení k hledání některých řešení. Chceme, aby si žáci uvědomili, že mají sílu a schopnost provádět změny pro naši lepší budoucnost. Dalším cílem je ukázat studentům, že komunikace a spolupráce v rámci evropského regionu je nezbytná pro budoucí řešení problémů, a proto jsou potřebné dobré komunikační a jazykové dovednosti nejen pro plnění školních úkolů, ale i pro situace v reálném životě. Světová komunikace se díky internetu velmi změnila. Projekt učí studenty smysluplně využívat nástroje virtuálního světa a umožňuje studentům zdokonalit své dovednosti v oblasti ICT pro lepší prezentaci své práce a komunikaci se zvláštním zaměřením na bezpečné používání internetu.

Do projektu budou zapojeni všichni žáci naší školy, dílčí úkoly budou pokrývat širokou škálu aktivit, budou prostoupeny v mnoha vyučovacích předmětech. Jejich paleta je velmi široká - některé aktivity ukazují sílu ukrytou ve vodním živlu, jiné seznamují s příznivým vlivem přítomnosti vody v našem prostředí, naopak další představují vodu jako přirozené prostředí pro zvířata apod. Zapojíme se do Mezinárodního dne vody a Mezinárodního dne oceánů. Písemné výstupy a online komunikace s partnerskými školami budou probíhat na hodinách angličtiny, což povede ke zlepšení jazykových znalostí studentů.

Mobility, výměnné zahraniční pobyty, jsou uskutečněny v každé partnerské zemi. Aktivity jsou vždy vedeny hostitelem a zaměřené na cíle celého projektu. Každá země představí svůj region a ukáže specifickými aspekty typické pro danou zemi v oblasti vodohospodářství. Výměna pomůže žákům uvědomit si a pochopit rozdíly mezi jednotlivými oblastmi, ale také to, co mají regiony společné, včetně přesahu globálního dopadu a tímto upevnit celoživotní postoj žáka k vodě.

Následující odkaz vám představí náš mezinárodní projekt Erasmus+ v celém rozsahu, tak jak probíhal od svého počátku v září 2020 až do srpna 2023. Najdete zde plno zajímavých prací žáků ZŠ Chýnov a nahlédnete do partnerských škol Itálie, Řecka, Slovenska a Rumunska tak, jak je mohli objevit naši studenti během týdenních mobilit našeho projektu. Komentáře jsou v angličtině, neboť ta byla zvolena jako jednací jazyk celého projektu. 

Česká verze "Water for us - we for water"

The following link will introduce  our international Erasmus+ project to you. The timeline format presents the project from its beginning in September 2020 to August 2023. You will find a lot of interesting work by Chýnov Primary School pupils and a glimpse of our partner schools in Italy, Greece, Slovakia and Romania, through the eyes of our students how they could discover them during the week-long mobilities of our project. The comments are in English, as it is the language of the project.

"Water for us - we for water"

Projektový kalendář, který najdete mezi soubory, byl vytvořen pro účely diseminace (rozuměj šíření) našeho mezinárodního projektu. Tento kalendář je uspořádán do jednotlivých kapitol tak, aby široké veřejnosti přátelským a přehledným způsobem představil celý náš projekt. Nejedná se tedy o kompletní výčet všech uskutečněných aktivit, kterých během tří let trvání projektu bylo více než sedmdesát, ale o jednoduché shrnutí práce žáků a učitelů ZŠ Chýnov s důrazem na zvolené téma projektu, kterým byla voda, a představení možností, které projekty Erasmus+ (garantované Domem zahraniční spolupráce) nabízejí jako součást moderního školství.   

The project calendar, which you can find on the following link, was created for the purpose of dissemination of our international project. This calendar is organized into chapters to present our project to the general public in a friendly and clear way. It is therefore not a complete list of all the activities carried out during the three years of the project (there were more than 70 of them), but a simple summary of the Chýnov Primary School pupils and teachers work with an emphasis on the project topic WATER and the presentation of the possibilities of Erasmus+ projects (supported by our National Agency) offerd as part of modern education. 

MOBILITY Cittá di Castello ITALY 9th -13th May 2022

Mobility Greece Thessaloniki 3rd - 7th October 2022

Mobility Week in Slovakia 6th - 10th March 2023

Mobility Romania Pietroasa; Timis 1st - 5th May 2023

The Czech Republic MOBILITY 4th - 8th October 2021

V dubnu 2021 v kapitole HOSPODAŘENÍ S VODOU zaměřené na udržitelnost v hospodaření s vodou naši žáci navrhovali, jak uspořit a využít např. dešťovou vodu. Jejich malé vynálezy si prohlédněte v následujícím PADLETU.

Hospodaření s vodou 2021

V následujícím padletu si můžete připomenout závěrečnou událost prvního roku projektu na naší škole. Touto událostí byl Světový den oceánů, který jsme oslavili velkou hrou s Poseidonem v červnu 2021.

Světový den oceánů 2021

Projektovým dnem jsme se připojili ke Světovému dni vody. Tako akce proběhla v březnu 2022. Prohlédněte si jak děti zpracovaly výstupy této události v následujícím padletu.

Světový den vody 2022

Podzim 2022 - práce žáků na téma kapitoly "VODA JAKO ŽIVEL" shrnuta do virtuální nástěnky PADLET.

Voda jako živel 2022

Na podzim 2022 v kapitole VODA JAKO ENERGIE se žáci naší školy vypravili na exkurzi na malou vodní elektrárnu Soukeník na řece Lužnici. Zde si mohli zblízka prohlédnout jednotlivé součásti elektrárny. Jak vypadá ve skutečnosti náhon, česla, turbína anebo třeba generátor, tedy věci patřící ke každé elektrárně, o kterých se ve škole učí jen teoreticky. Den byl sice deštivý, ale vlídný majitel elektrárny nejen, že hezky vyprávěl, ale také pro děti uvařil čaj a připravil oheň na ostrově, kde se elektrárna nachází. Všichni si tedy po exkurzi mohli opéct buřty. Bylo to fajn i přes nepřízeň počasí. Děti o všem informovaly v přiložené prezentaci.    

Od září 2021 do března 2022 naši žáci pracovali na tématech spojených v kapitole VODA & SPORT. 

Voda a sport 2021 - 2022

Anglická verze Voda a sport

Na podzim 2022 v kapitole VODA JAKO ENERGIE se žáci naší školy vypravili na exkurzi na malou vodní elektrárnu Soukeník na řece Lužnici. Zde si mohli zblízka prohlédnout jednotlivé součásti elektrárny. Jak vypadá ve skutečnosti náhon, česla, turbína anebo třeba generátor, tedy věci patřící ke každé elektrárně, o kterých se ve škole učí jen teoreticky. Den byl sice deštivý, ale vlídný majitel elektrárny nejen, že hezky vyprávěl, ale také pro děti uvařil čaj a připravil oheň na ostrově, kde se elektrárna nachází. Všichni si tedy po exkurzi mohli opéct buřty. Bylo to fajn i přes nepřízeň počasí. Děti o všem informovaly v přiložené prezentaci.    

Ke konci projektu na jaře 2023 přišla kapitola VODA JAKO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Zde se žáci podívali na místa se vzácnými živočichy a rostlinami jejichž životním prostředím je voda, či s vodou úzce souvisí. Také absolvovali rozhovor s člověkem, jehož zaměstnání s vodou souvisí. Na výsledky jejich bádání se můžete podívat v jejich prezentacích.