logo400V době mimořádného opatření uzavření ZŠ Chýnov od 11. 3. 2020 na těchto místech najdete témata pro domácí samostudium.

1. A - využívá třídní webové stránky.

1. B - využívá třídní webové stránky.

2. A - zasílá e-mailem rodičům.

2. B - zasílá e-mailem rodičům.

3. A - zasílá e-mailem rodičům. 3.A angličtina

3. B - zasílá e-mailem rodičům.

4. A - zasílá e-mailem rodičům.4.A,B angličtina

4. B - třídní webové stránky.

4.A,B angličtina

5. A - zasílá e-mailem rodičům

AJ - p. uč Voigtová - zasílá rodičům e-mailem

5. B - zasílá e-mailem rodičům

AJ -

ONLINE VÝUKA na 1. stupni

 

6. A

Čj - Čj 6. A

Aj - AJ 6.A Hrušková

Aj – AJ 6AB

F - zde

 - zde

M - zde

Z - Z 6.ročník

D - zde

 

6. B -

Aj - 6.B angličtina

Aj - AJ 6AB

D - zde

M - Práce pro žáky 

Př - Práce pro žáky 

Poznávačka

Čj 6. B

Z - Z 6.ročník

F - zde

 

7. A -

Čj - Čj 7. A

M - M 7.A

Nj - Havlůjová

D - zde 

F - F 7.A

 - zde

Aj - 7.A,B angličtina

Z - 7. ročník zeměpis

Inf - Vytvořit ve Wordu plakát na dětský karneval (obrázky, nadpisy, barevnější, popustit fantazii) a poslat na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

7. B - 

Čj - Čj 7. B

Nj - NJ 7B

D - zde 

AJ - 7.A,B angličtina

 - zde

M - zde

F - zde

Z - 7. ročník zeměpis

Inf - Vytvořit ve Wordu plakát na dětský karneval (obrázky, nadpisy, barevnější, popustit fantazii) a poslat na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

8. A - POZOR! Od 15. 4. do 31. 5. je nutné vyplnit Testy čtenářské a matematické gramotnosti. Instrukce zaslány na e-mail rodičů.

ČJ - zde 

NJ - NJ 8A

Aj - AJ 8. ročník

M - M 8.A

F - zde

 - zde

Ch - zde 

Z - 8. ročník zeměpis

 

8. B - POZOR! Od 15. 4. do 31. 5. je nutné vyplnit Testy čtenářské a matematické gramotnosti. Instrukce zaslány na e-mail rodičů.

ČJ - zde 

Nj - Havlůjová

Aj - AJ 8. ročník

M - M 8.B

F - zde

Ch - zde 

 - zde

Inf -

Z - 8. ročník zeměpis

 

9. A -

Z - Z 9. ročník

Nj - Havlůjová

Aj - AJ 9 .ročník

Ch - zde 

M - Práce pro žáky 

Čj 9. A

F - zde

 - zde

 

9. B

Z - Z 9. ročník

Čj - Havlůjová

Nj - Havlůjová

Aj - AJ 9 .ročník

F - zde

Ch - zde 

 - zde

M - zde

 

Volby do Školské rady pro období 2020 - 2022

Volby do Školské rady

            V letošním školním roce uplynul tříletý mandát stávajícím členům Školské rady ZŠ Chýnov. Z tohoto důvodu je třeba na další období zvolit nové členy. Z řad zastupitelů města budou jmenováni 3 zastupitelé na nejbližším zasedání městského zastupitelstva. Díky Mimořádnému opatření vlády ohledně koronaviru, není termín zatím znám. Pedagogové 3 své členy zvolí na nejbližší provozní poradě, jakmile se osobně dostaví do budovy školy. Taktéž z důvodu Mimořádného opatření vlády ohledně koronaviru, pracují z domova a nejsou přítomni v plném počtu ve škole. Rodiče jsme prostřednictvím třídních učitelů a dětí oslovili ještě před Mimořádným opatřením vlády. Svůj zájem o kandidaturu do Školské rady mohli zaslat prostřednictvím třídních učitelů do 6. dubna 2020. Učinili tak čtyři zájemci. Volit je měli rodiče na třídních schůzkách 21. 4. 2020. Opět díky Mimořádnému optření vlády se třídní schůzky nekonaly a volba bude provedena v nejbližším možném termínu. Rodiče vyberou ze svých řad tři své zástupce.

 

Seznam kandidátů z řad rodičů:

Andrea Oudysová, 43 let, lektor, dokumentátor, Chýnov

Jitka Svobodová, 43 let, v domácnosti, Chýnov

Ing. Jakub Šístek, Ph.D., 38 let, vědecký pracovník, Chýnov

Ladislav Štrouf, 42 let, prodavač, Chýnov

    

Školská rada

§ 167

(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu.

(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.

(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.

(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

(8) Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných podle odstavce 2 volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů stanovených v odstavci 9 písm. a) až d). Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.

(9) Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období

a)      vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,

b)      dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,

c)      vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí,

d)      v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební řád, nebo

e)      dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle odstavce 8 věty první,

f)       dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy.

§ 168

(1) Školská rada

a)      vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b)      schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c)      schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d)      schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e)      podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f)       projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g)      projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h)      podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.,

i)       podává návrh na odvolání ředitele,

j)       podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

Rozvrh online výuky na 1. stupni:

 

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

1.A

   

8.30 – 9.15

   

1.B

9.30 – 10.15

   

9.30 – 10.15

 

2.A

 

ČJ 8:30 - 9:15

M 9:30 - 10:15 

ČJ 8:30 - 9:15

M 9:30 - 10:15

M 8:30 - 9:15

Prv 9:30 - 10:15

 

2.B

ČJ 9.30 – 10.15

M 10:30 - 11:15

Čtení 9.30 – 10.15

Prv 10:30 - 11:15

 Čj 9.30 – 10.15

MA 10:30 - 11:15

   

3.A

8:30 - 9:15

9.30 – 10.15

Aj Hor 9:30 - 10:15   

9.30 – 10.15

9:30 - 10:15 

3.B

 10:30 - 11:15

9.30 – 10.15

  10:30 - 11:15 

9.30 – 10.15

4.A

Aj Hor 11:15 - 12:00 

M - 10:00 - 10:45

Čj 8.30 – 9.00

Aj Voi 9:00 - 9:30

  Čj - 8:30 - 9:15 

M 8.30 – 9:15

4.B

8:30 - 9:15

10.30 – 11.15

Aj Hor 11:15 - 12:00

8:30 - 9:15

10.30 – 11.15

8:30 - 9:15

10.30 – 11.15

8:30 - 9:15

10.30 – 11.15

8:30 - 9:15

10.30 – 11.15

5.A

9.30 – 10.15

Aj Voi 10:15 - 10:45

9:30 - 10:15 

Aj Káš 8:30 - 9:15 

9.30 – 10.15

9:30 - 10:15 

5.B

 

8.30 – 9.15

Aj Káš 8:30 - 9:15   

8.30 – 9.15

AJ 3.A

 

9.30 – 10.15

     

AJ 3.B

   

9.30 – 10.15

   

AJ 5. ročník (Kášková)

   

8.30 – 9.15

   

Vážení rodiče,

v případě, že jste již provedli úplatu za ŠD a ŠK, budou Vám tyto prostředky vráceny na Váš účet. Jelikož je složité dohledávat č. účtů, na které bychom Vám přeplatek zaslali, žádáme Vás, abyste své třídní učitelce/třídnímu učiteli zaslali na e-mail č. účtu, kam prostředky poukážeme. Třídní učitel poté, co získá data od všech rodičů žáků, kterých se výše zmíněné týká, bude dále komunikovat s naší p. ekonomkou a dojde pak k navrácení finančních prostředků. K příkazům na převod dojde nejpozději v červenci 2020.

 

Jak bude platba stanovena?

 

Ředitelka školy s ohledem na uzavření školy stanovila výši úplaty takto:

 

Ve školní družině a školním klubu za částečně přerušený provoz v březnu ve výši 60 Kč.

Za úplně přerušený provoz v dubnu (a dalších měsících) ve výši 0 Kč.

 

Děkujeme za spolupráci.

Rozvrh online výuky na 2. stupni:

  PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
6.A

Aj Voi 9:00 - 9:45

Čj 11:00 - 11:45

M 10:00 - 11:00  

AJ 12:15 - 13:00

M 10:00 - 11:00

 
6.B Aj Voi 9:00 - 9:45

Aj-11:15 - 12:00

Aj Hor 11:15 - 12:00

Čj 13:00 - 14:00

    M 11:15 - 12:00
7.A

M 11:00 - 11:45

Čj 10:00 - 10:45

Aj 12:30 - 13:15       
7.B

M 10:00 - 11:00

Aj 12:00 - 12:45

 

M 10:00 - 11:00

Čj 11:00 - 11:45

   
8.A   Aj/Nj 12:00 - 12:45 

M 11:15 - 12:00

Čj 12:00 - 12:45

   
8.B   Aj/Nj 13:00 - 13:45 

M 13:00 - 13:45

Čj 13:45 - 14:30

   
9.A      

M 11:15 - 12:00

Čj 13:00 - 14:00

 
9.B   Čj 11:00 - 11:45   Čj/Nj 11:00 - 11:45 M 10:00 - 11:00

 

Podkategorie

Ve školním roce 2018/2019 naše škola poprvé využila nabídku Lyžařské školy Monínec. 

Jedná se o pětidenní lyžařský výcvikový kurz pro žáky 1. stupně pod vedením zkušených instruktorů. Lekce jsou vedeny v menších skupinách, kde jsou děti rozděleny podle aktuálních lyžařských dovedností. Každý den se malí lyžaři zdokonalují na svahu 3 hodiny formou her a zábavného cvičení.
Kurz je tedy vhodný pro začátečníky i pokročilé.

Následují jednotlivé reportáže z kurzů:

 

Strana 1 z 3

Přihlášení uživatele

Vyhledávání