Organizace provozu školy od 24. 5. 2021

Vážení rodiče,

od 24. května 2021 se vracíme k prezenční výuce pro všechny ročníky školy. Distanční výuka se tímto ruší.

Další podrobnosti k návratu dětí do škol a k testování naleznete na https://koronavirus.edu.cz/odkazy

Organizace prezenční výuky:

Příchod žáka do školy:

Vstup žáků do školy bude probíhat žákovskými vchody a nebude blíže organizován.

Podle pokynů Mimořádného opatření MŠMT nemůže být do školy vpuštěn žák, který vykazuje příznaky onemocnění (viz Kontrolní seznam příznaků).

V případech alergických projevů žáků bude škola vyžadovat potvrzení od dětského lékaře.

Žák musí mít po celou dobu přítomnosti ve škole nasazenou alespoň chirurgickou roušku.

Testování:

Žáci budou před výukou podrobeni antigennímu testování.

Testování pro všechny žáky školy bude probíhat 1x týdně(vždy v pondělí v 7:25 hodin v kmenové třídě žáka) za asistence pedagogického pracovníka, který vyučuje 1. hodinu daného dne. Jedná se o testování z přední části nosu, které by nemělo být pro žáky nepříjemné.

Žákům 1. - 3. ročníku může při samotném odběru pomoci rodič, který ihned po provedení odběru opustí školu. Těmto rodičům bude umožněn vstup do budovy školy pouze s respirátorem na obličeji a to v 7:25 hod. vchodem z parku - velkými hnědými vraty.  V instruktážním videu se můžete seznámit s provedením odběru (odkaz 1). Pro další období budou testy tohoto typu: (odkaz 2)

Test nebude vyžadován u žáků:

  1. kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření MZ a zároveň neuplynulo 90 dnů od prvního pozitivního PCR testu.
  2. kteří mají negativní výsledek antigenního testu nebo PCR testu, který není starší 48 hodin a který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření MZ

Tuto skutečnost musí žák prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě). Pokud ji škole nedoloží, musí se zúčastnit testování podle harmonogramu školy.

V případě, že zákonný zástupce odmítne testování svého dítěte, nemůže se žák zúčastnit prezenční výuky, ze které je ale omluven. Nehrozí tedy jakýkoliv postih, např. ve formě neomluvené absence. V této nepřítomnosti však nemá žák nárok na distanční výuku. Dále bude záležet na domluvě rodiče s třídním učitelem, který může zvolit náhradní formu poskytování informací z probíhající výuky.

Žák, který se nebude moci zúčastnit testování v určený den/čas (pozdější příchod, absence v testovací den), bude testován neprodleně po příchodu do školy.

Je možné, aby si rodič dítěte přinesl pro testování svého dítěte/žáka některý z testů schválených Ministerstvem zdravotnictví. Je však důležité, aby samotný test proběhl přímo ve škole. Není možné, aby test dělali rodiče dětem doma. Seznam schválených testů: https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

Postup po zjištění výsledku testování:

Pondělní testování:

Pokud bude při pondělním testování zjištěn pozitivní žák ve třídě, musí si jej zákonný zástupce po telefonickém upozornění ze strany školy neprodleně vyzvednout.

Prosím, pokuste se svůj čas  naplánovat  a přizpůsobit se této situaci. Dále existuje v tomto případě možnost, že udělíte písemný souhlas se samostatným odchodem svého dítěte ze školy, který předáte třídnímu učiteli.

Zákonný zástupce žáka s pozitivním testem obdrží od školy potvrzení o pozitivním odběru. Poté je povinen kontaktovat zdravotnické zařízení a objednat žáka na PCR test. Dále je zákonný zástupce žáka povinen informovat školu o výsledku PCR testu (kancelář školy 381 297 056).

V případě potvrzené pozitivity přebírá organizaci karantény celé třídy Krajská hygienická stanice.

 

Školní družina

Školní družina bede probíhat ve skupinách bez omezení tak, jak byly děti přihlášeny na počátku školního roku. Skupiny nemusejí být homogenní.

 

Školní jídelna

Pro žáky s prezenční výukou bude zajištěno stravování ve školní jídelně. Vzhledem ke stále probíhající omezené kapacitě jídelny, budou časy obědů jednotlivých tříd odlišné od běžného provozu. 

Věřím, že i toto období společně zvládneme a všem za trpělivost a spolupráci děkuji.

Mgr. Marcela Vosátková, ředitelka školy

 


Žádáme rodiče 3. - 5. ročníků, aby prozatím sečkali s platbou za ŠD do té doby, než se situace kolem docházky v období leden - červen ustálí. Dáme včas vědět. Děkujeme za pochopení.

 

Ošetřovné: není třeba potvrzení školy. info na: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Přihlášení uživatele

Vyhledávání