Šesťáci zdraví z Javorové skály, kde tráví čas na adaptačním kurzu. V rámci společných her a turistických výšlapů utužují vztahy v kolektivu a seznamují se s novou třídní paní učitelkou. Na fotkách se můžete přesvědčit, s jakým nadšením a zápalem se děti zapojují do všech aktivit. Máme se tu zkrátka fajn a baví nás to!

Foto zde

Volby do Školské rady pro období 2020 - 2023 - aktualizováno 6. 9. 2020

Volby do Školské rady

            V letošním školním roce uplynul tříletý mandát stávajícím členům Školské rady ZŠ Chýnov. Z tohoto důvodu bylo třeba na další období zvolit nové členy. Z řad zastupitelů města byli jmenováni 3 zastupitelé na zasedání městského zastupitelstva. Pedagogové 3 své členy zvolili na provozní poradě. Díky opatřením COVID19 jsme rodiče oslovili prostřednictvím třídních učitelů a dětí. Nejstarší dítě v rodině mělo vhodit rodiči vyplněný volební lístek svému třídnímu učiteli anonymně do obálky a to nejdéle v pátek 4. 9. 2020. Poté byly lístky sečteny a výsledky jsou následující:

 

1. Ing. Jakub Šístek, Ph.D., 38 let, vědecký pracovník, Chýnov - 191 hlasů

2. Jitka Svobodová, 43 let, v domácnosti, Chýnov - 163 hlasů

3. Andrea Oudysová, 43 let, lektor, dokumentátor, Chýnov - 148 hlasů

4. Ladislav Štrouf, 42 let, prodavač, Chýnov - 126 hlasů

 

Jmenovaní zástupci zřizovatele:

Bc. Evžen Zadražil

Ing. Andrea Fraitová

Ing. Zdeněk Kulík

 

Zvolení zástupci pedagogů:

Mgr. Petr Dvořák

Mgr. Bc. Hana Kášková

Mgr. Iva Eybertová

    

Školská rada

§ 167

(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu.

(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.

(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.

(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

(8) Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných podle odstavce 2 volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů stanovených v odstavci 9 písm. a) až d). Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.

(9) Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období

a)      vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,

b)      dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,

c)      vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí,

d)      v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební řád, nebo

e)      dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle odstavce 8 věty první,

f)       dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy.

§ 168

(1) Školská rada

a)      vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b)      schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c)      schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d)      schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e)      podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f)       projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g)      projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h)      podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.,

i)       podává návrh na odvolání ředitele,

j)       podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

Provoz Základní školy Chýnov, okres Tábor – školní rok 2020/2021 vzhledem ke COVID – 19skola obraz2

- dodržování zásad osobní a provozní hygieny

- skupinová izolace, event. sociální distance

- řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických opatřeních (tzv. semafor)

- opakovaná edukace

Obecné informace a doporučení k provozu školy

- aktualizovat kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu (zákonní zástupci, žáci, zaměstnanci)

- informovat vhodným způsobem o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech

- stanovit jednotné místo pro aktualizaci aktuálních oznámení – SBOROVNA školy

- škola průběžně zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny

- zvážit konání aktivit, které nejsou pro naplnění ŠVP nezbytné

- minimalizovat kontakt mezi žáky 1. a 2. stupně

- pobyt zákonných zástupců žáků uvnitř budovy školy bude omezen

- cizí subjekty v prostorách školy budou organizovány tak, aby byl minimalizován kontakt s žáky a zaměstnanci školy

- v případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid – 19 bude škola postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna vyhlášená opatření příslušnou KHS nebo plošně MZd

Hygienická pravidla a standard úklidu

- po celé škole budou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem

- časté a intenzivní větrání všech prostor školy

- ručníky na jedno použití

- úklid a dezinfekce hygienických zařízení bude probíhat vícekrát denně

- školní jídelna bude respektovat mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách (min. 60 C)

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid – 19

- škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí

- škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění

Příznaky onemocnění covid – 19

a) příznaky jsou patrné již při příchodu – žák není vpuštěn do budovy školy v případě přítomnosti zákonného zástupce

b) příznaky jsou patrné již při příchodu – není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – neprodleně informovat zákonného zástupce, žáka umístit do samostatné místnosti (nová ŠD), poskytnout roušku

Zákonný zástupce telefonicky informuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Poskytování vzdělávání distančním způsobem školou

a) znemožnění osobní přítomnosti ve škole více než poloviny žáků třídy

b) v ostatních případech bude postupováno jako v běžné situaci, kdy žák není přítomen ve škole.

Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

Školní stravování

- v rámci školy bude vydávání obědů (pokud to bude organizačně zvládnutelné) rozloženo v delší čas

- v jídelně budou odděleny jednotlivé třídy

- nebude umožněn samoobslužný výdej

- cizím strávníkům bude vydáván oběd přes rampu školy v době 10.45 – 11.15 hodin

Školní družina a školní klub

Oddělení bude tvořeno stejnými třídami.

Kontakty:

„ koronalinka“ MŠMT: 234 811 111

KHS Jihočeského kraje: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

1) Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut.
https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

2) Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in
https://www.matika.in/cs/

3) Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz.
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

4) Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu.
https://skolakov.eu/

5) Nakladatelství Fraus díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní i střední školy.
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

6) Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň).
https://www.nns.cz/…/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vy…/…

7)Online procvičování pro žáky základních škol, ale i pro maturanty nabízí Škola s nadhledem.
https://www.skolasnadhledem.cz/

8) Od pondělí 16. 3. 2020 Česká televize připravila pořad UčíTelka - určeno pro 1. stupeň. Pro přípravu na přijímací pohovory pořady v úterý a ve čtvrtek.

9) http://www.matyskova-matematika.cz/ 5 000 výukových videí pro matematiku na 1. stupni.

10) Nakladatelství Alter zdrama nabízí stažení svých učebnic a výukových programů na omezenou dobu 30 dnů. Více: https://www.alter.cz/

Podkategorie

Přihlášení uživatele

Vyhledávání